Vilket stöd finns att få? – En lektion om skolan

Vilket stöd finns att få?

Skolan ska ge extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har svårt att uppfylla kunskapskraven.

Extra anpassningar


Extra anpassningar är en mindre stödinsats, som lärare och annan skolpersonal ska kunna genomföra inom den ordinarie undervisningen. Det kan till exempel vara hjälp med att förstå texter, att få ett undervisningsområde förklarat på ett annat sätt, anpassade läromedel, digital teknik, enstaka pedagogiska insatser. Bestämmelserna om extra anpassningar gäller för elever i alla skolformer och i fritidshemmen.

Särskilt stöd


Särskilt stöd är mer omfattande och håller på under längre tid. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas och beslutas av rektor. Särskilt stöd kan till exempel vara regelbundna specialinsatser, enskild undervisning eller särskild undervisningsgrupp.

Läs mer om särskilt stöd hos Skolverket.

Åtgärdsprogram


När en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen kan man begära ett åtgärdsprogram. Det är ett dokument där skolan skriver ner vilka behov eleven har och hur skolan ska tillgodose dem. Åtgärderna ska vara kopplade både till elevens behov av särskilt stöd och till kunskapsmålen i läroplanen, eller de kunskapskrav som minst ska uppnås. Åtgärderna ska vara konkreta och utvärderingsbara. Läs mer om åtgärdsprogram hos Skolverket.

Det går att överklaga ett åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd. Om en rektor beslutar att inte utarbeta ett åtgärdsprogram, så går det beslutet också att överklaga.

Särskild undervisningsgrupp


Om det finns särskilda skäl får rektor besluta att en elev ska undervisas i en annan undervisningsgrupp än den eleven normalt tillhör. Beslutet ska fattas inom ramen för ett åtgärdsprogram.

Enskild undervisning


Om det finns särskilda skäl får rektor besluta om enskild undervisning. Beslutet ska fattas inom ramen för ett åtgärdsprogram.

Anpassad studiegång


Anpassad studiegång innebär att skolan får göra avvikelser från timplanen och de mål som annars gäller för utbildningen. Det kan till exempel innebära mer eller mindre undervisningstid i ett ämne. Beslutet ska fattas inom ramen för ett åtgärdsprogram.

Särskilt stöd i gymnasieskolan


Rätten till extra anpassningar och särskilt stöd som beskrivs ovan gäller även gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola.

Rätt att gå om en kurs


En elev som har fått betyget F (underkänt) på en kurs har rätt att gå om kursen en gång. Om eleven har slutfört kursen två gånger utan att få ett godkänt betyg, kan eleven få gå om kursen ytterligare en gång om det finns särskilda skäl.

Reducerat program i gymnasieskolan


Reducerat program innebär att eleven befrias från undervisning i en eller flera kurser. Om man har haft ett reducerat program får inte skolan utfärda en gymnasieexamen.

Man kan också få förlängd undervisningstid och ett individuellt anpassat program. Läs mer hos Skolverket.

SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten


Specialpedagogiska skolmyndigheten är en kunskapsbank inom specialpedagogik. Myndigheten erbjuder stöd i form av kunskap och kompetensutveckling till förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Stödet är kostnadsfritt. Läs mer på SPSM Frågor och svar..

Skolinspektionen


Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor. Inspektionen har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet.

Barn- och elevombudet, BEO


Barn- och elevombudet är en del av Skolinspektionen och arbetar mot kränkningar och mobbning.

Välja förskola

Förskola Här hittar du information om förskola och annan pedagogisk verksamhet. Förskolan...

Läs mer

Välja skola på grundskolenivå

Här hittar du information om att välja skola på grundskolenivå. Vilka olika...

Läs mer

Välja skola på gymnasienivå

Här hittar du information om att välja skola på gymnasienivå. Vilka olika...

Läs mer

Eftergymnasiala och andra utbildningar

Här har vi samlat information om eftergymnasiala studier och andra möjliga utbildningar....

Läs mer

Vad säger lagen?

Skollagen innehåller 29 kapitel. Kapitlen behandlar olika områden som till exempel trygghet...

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat uppgifter från RBU:s skolenkät och tips på frågor...

Läs mer