Välja förskola – En lektion om skolan

Välja förskola

Förskola


Här hittar du information om förskola och annan pedagogisk verksamhet.

Förskolan är frivillig och det är kommunen som är ansvarig för att det finns förskoleplatser till barnen i kommunen. Så här står det i skollagens åttonde kapitel: ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.”

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov. Från ett års ålder ska barn erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier ELLER om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Om barnets föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av ett annat barn ska barnet erbjudas förskola från ett års ålder under minst tre timmar per dag – eller 15 timmar i veckan.

Barn ska även i andra fall erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. När det gäller särskilt stöd för barn inom förskolan står det i åttonde kapitlet nionde paragrafen i skollagen:

9 §   ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna”

Skolverket har en sida med fakta och tips inför val av förskola

Hur länge behöver man vänta på förskoleplats?


I skollagens 14 paragraf (kapitel 8) står följande:

14 § När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola.

Läroplan för förskolan


I Skolverkets läroplan för förskolan står att inget barn ska bli utsatt för diskriminering på grund av funktionsnedsättning. I läroplanen står också att förskolan särskilt ska uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. ” Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.”

I läroplanen står också att miljön ska vara tillgänglig för alla barn. I avsnittet om kommunikation och skapande står följande om barn som har behov av teckenspråk: ”För döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk ska språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket”

Det är rektorns ansvar att förskolans arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling genomförs och dokumenteras fortlöpande. Det är också rektorns ansvar att utbildningen utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling får det stöd och de utmaningar de behöver.

Här hittar du läroplanen för förskolan

Annan pedagogisk verksamhet


Skollagens 25 kapitel behandlar annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet delas in i fem olika typer:

  • Pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola och fritidshem
  • Öppen förskola
  • Öppen fritidsverksamhet
  • Omsorg på kvällar och nätter
  • Annan pedagogisk verksamhet på nationella minoritetsspråk

Pedagogisk omsorg kan vara ett alternativ till förskola på dagtid, men det finns också pedagogisk omsorg på obekväma tider som kvällar och nätter. Det bedrivs inte någon undervisning, och det finns inget krav på högskoleutbildad personal.

Förskolan styrs av läroplaner. I pedagogisk omsorg är läroplanen vägledande men inte bindande. Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet riktar sig till barn som inte är inskrivna i förskola/fritidsverksamhet.

Läs mer på Skolverkets sida utbildningsguiden

Skolverket sida om ansvar i skolfrågor – pedagogisk omsorg

Mer om pedagogisk omsorg på skolverkets sida Utbildningsguiden

Att anpassa lek för barn med rörelsehinder


Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM skriver om hur förskolan kan anpassa lek för barn med rörelsehinder

Skolverkets informationssida för elever med funktionsnedsättning

Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg

Välja skola på grundskolenivå

Här hittar du information om att välja skola på grundskolenivå. Vilka olika...

Läs mer

Välja skola på gymnasienivå

Här hittar du information om att välja skola på gymnasienivå. Vilka olika...

Läs mer

Eftergymnasiala och andra utbildningar

Här har vi samlat information om eftergymnasiala studier och andra möjliga utbildningar....

Läs mer

Vilket stöd finns att få?

Skolan ska ge extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har...

Läs mer

Vad säger lagen?

Skollagen innehåller 29 kapitel. Kapitlen behandlar olika områden som till exempel trygghet...

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat uppgifter från RBU:s skolenkät och tips på frågor...

Läs mer